Aydın’lı Üreticinin Sorunu Çözüldü

  • Aydın Gazete
  • 9 Haziran 2017
  • Yorumlar Kapalı

AYDIN TİCARET BORSASI ÜYELERİNİN SORUNU ÇÖZÜLDÜ.


BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR.

 

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı yaptığı açıklamada; Borsamız üyelerinin çıkarları doğrultusunda, Borsamız kotasyonuna tabi ürünler içerisinde yer alan ürünlerin, bir çoğunun birim fiyatları yüksek olması sebebiyle, üreticilere yapılan ödemeler, genelde üretim yerinde peşin ve nakit yapıldığından kanun çerçevesinde belirtilen hadleri aşmaktadır.

Borsamız kotasyonuna  tabi ürünlerin de “Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” kapsamına alınması, Gerçek Usulde Vergiye tabi olmayan çiftçilerden, Borsada tescili yapıldığından dolayı yapılan alımlarda düzenlenecek müstahsil makbuzlarında 7.000TL’lik haddin ARANMAMASI konusunda her platformda dile getirdiğimiz talebimiz, Borsamızın etkin çalışmaları sonucunda  09 Haziran 2017 tarihli 30091 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 09.06.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

T.C. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyorum. Tüm Üyelerimize hayırlı olsun, ifadelerine yer verdi.

 

09.06.2017 tarihli 30091 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Yürürlüğe Giren Madde

 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 480)

MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.1. Kapsam ve Tutar” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”

MADDE 3 – Bu Tebliğin;

a) Birinci maddesi 1/7/2017 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 

 

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar