Aliağa Belediye Meclisi Toplanıyor

  • Aydın Gazete
  • 4 Nisan 2017
  • Yorumlar Kapalı

Aliağa Belediyesi meclis salonunda yapılacak olan toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirilecek Meclis Toplantısı’nın gündeminde 22 madde yer alıyor.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER:

1-Aliağa-Bergama Demiryolu Projesi kapsamında; Yukarışakran Mahallesi, Mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait 768 ve 767 numaralı 2 adet taşınmazın toplam 20.054,36 m2.’lik kısmı ve üzerindeki muhdesatların, 4650 Sayılı kanunla değişik,2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.maddesine istinaden satın alınması için Kıymet Takdir Komisyonları tarafından belirlenen toplam 188.944,76 TL bedel belirlenmiş olup; Söz konusu parsellerin toplam 20.054,36 m2.’lik kısmının devri ve bedelinin görüşülmesi.

2- Belediye Encümen Üyeleri Seçiminin Yapılması. (Gizli Oy 2 Kişi)

3-Komisyonların Oluşturulması.( Plan-Biltçe, İmar Komisyonu Zorunlu), Komisyonların Kaç Kişiden Oluşturulacağı (En Az 3 kişi, En Çok 5 kişi), Komisyonların Görev Süresinin Belirlenmesi (En çok I Yıl), Üye Seçimlerinin Yapılması(İşaretle Oylama) hususlarının görüşülmesi.

4-İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün Aliağa Belediyesi uhdesinde hizmet veren Kültür Merkezi, Spor Kompleksleri vb. hizmet binalarının zemin katlarında yaşlıların, çocuklu ailelerin ve engellilerin ulaşımını rahatlatacak 100-m2 – 150-m2 alana sahip yer kiralanması talebinin görüşülmesi.

5- Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 44 sayılı kadarıyla tahsis edilen Teknik Hizmetler Sınıfı 8.Derece Tekniker kadrosuna karşılık; Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu Harita Kadastro Bölümü Mezunu Necati LÖK, Belediyemizde tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalıştırılacağından, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.01.2017 tarih ve 79847095-010-06-02-(115708- I 84)-325 sayılı genelgesi gereğince, 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla net ücret belirlenmesi ve yılı içinde gelecek zamların yansıtılması hususunun görüşülmesi.

6-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Aliağa Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilen 3 adet aracın hibesinin kabulü ve Belediyemiz envanterine kayıtlarının yapılması hususunun görüşülmesi.

7-22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzum üzerine 02.11.2010 tarih ve 187 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 6.Dereceli Memur kadrosunun, Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 3.Dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuyla değiştirilmesi yönünde hazırlanan(II )sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi uyarınca onaylanması hususunun görüşülmesi.

8-Kazımdirik Mahallesi Muhtarlığının yanında bulunan dikiş-nakış kursu olarak hizmet veren binanın, Aliağa Ziraat Odası Başkanlığına Hizmet Binası olarak tahsisinin yapılması talebinin görüşülmesi.

9-  İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.12.2016tarih ve 1248 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan, İlçemiz Yukarışakran tapulama sahasında bulunan 274 ada, l numaralı parselin “Blok nizam 4 kat Turizm + Ticaret + Konut Alanı (TİCTK), Ayrık nizam 2 Kat Taks:0.30 Kaks:0.60 Konut Alanı, Otopark, Yol ve Park Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

10-İlçemiz l8K 1c pafta, 948 ada, 1 numaralı parsel, l /1000 ölçekli imar planında ilköğretim alanı olarak planlı olup, söz konusu parselin eğitim tesisleri alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesi.

11-2016 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi

12-2017 Mali yılı içerisinde İlçemiz Gençlik Merkezinin yapımında kullanılmak üzere 7.500.000,00TL.(Yedimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) borçlanma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.

13-Aliağa Belediyesi hüküm ve tasarrufunda bulunan kent mobilyalarının yenilenmesi ve yapımı işi kapsamında Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 2017 yılına ait tarife cetvellerinde değişiklik yapılması talebinin görüşülmesi

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR:

1-Yeni Mahalle, 572 sokak, 353 ada, 3 numaralı parselin zemin katının ticaret olarak yapılaşabilmesi talebinin katılanların oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporu2nun görüşülmesi.

2-Arap Çiftliği mevkiindeki yolun 4.179 metrekarelik kısmından geçen Altınbaş Petrol ve Tic. A.Ş’ye ait boru hattının kira sözleşmesinin yenilenmesi ve kira süresinin yedi yıl süre ile uzatılması talebine ilişkin İmar Komisyonu ve Plan-Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

3-Yeni Şakran ve Aşağı Şakran Mahalle sınırlarının tespit edilmesi, Bozburun adalarının Yeni Şakran Mahallesine; Tavşan Adası, Küçük ada, Pırasa adasının Atatürk Mahallesi’ne dahil edilmesi hususunun katılanların oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4-İlçemiz Çaltılıdere Mahallesi, 419 numaralı, Harmanyeri olarak kayıtlı parselin zihinsel ve bedensel engelli çocukların Rehabilitasyonuna yönelik toprak ve bahçe terapisi uygulama alanı ve otopark olarak kullanılmak üzere, 4342 sayılı mera kanunu’nun 14.maddesi (c) bendine istinaden; Kamu Yatırım kararı alınarak tahsis amacı değişikliğinin yapılması talebine ilişkin İmar Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi.

5-İlçemizde bulunan Abdullah Örenç’e ait 1066 numaralı parselin Aliağa Belediyesi’ne ait bir parsel ile takasının yapılması talebine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6- Yeni Foça Karayolunun kuzey ve güney kısmını kapsayan sanayi bölgesine ait yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve koruma amaçlı uygulama imar planı plan notlarına belirtilen hükümlerin ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin katılanların oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakıldığına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7-Aliağa Belediyesi Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 162 sayılı kararı ile uygun görülen; Çaltılıdere Mahallesi, Kuzey Kesimi 1/1000 ölçekli uygulama imar revizyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 13.01.2017 tarih ve 97509404.301.105 sayılı meclis kararı ile uygun bulunmadığından, bu doğrultuda gerekli düzeltmelerin yapılarak yeniden hazırlanan Çaltılıdere Mahallesi, Kuzey Kesimi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun katılanların oy birliği ile uygun bulunduğuna İlişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8-Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 29.11.2016 tarih ve 47087 sayılı yazısı ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan 01.09.2016 tarih ve 6464-27 sayılı kurul kararı doğrultusunda, 2942 sayılı kamulaştırma kanunu’nun 30.maddesine göre, belirtilen trafo yerleri için talep edilen TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı kurulması talebine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar