Aliağa Belediyesi Toplanıyor

  • Aydın Gazete
  • 7 Şubat 2017
  • Yorumlar Kapalı

Aliağa Belediyesi meclis toplantı salonunda yapılacak olan toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar tek tek görüşülerek oylamaya sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirilecek Meclis Toplantısı’nın gündeminde 12 madde yer alıyor.

 

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER

Şubat Ayı Olağan Meclisinde Başkanlıktan Gelen Önergeler şu maddelerden oluşacak;

 

1- Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 29.11.2016 tarih ve 47087 sayılı yazısı ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan 01.09.2016 tarih ve 6464-27 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesine göre trafo yerleri için irtifak hakkı talebinin görüşülmesi.

 

2- Bozköy Mahallesi 1287 numaralı parselin Belediyeye ait bir parsel ile takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

 

3- Belediye Meclisinin 06.01.2017 Tarih ve 13 Sayılı kararıyla tahsis edilen Teknik Hizmetler Sınıfı 6.Derece Şehir Plancısı Kadrosuna karşılık; İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Mezunu Seyma İŞLER (ÖZTÜRK), Belediyede tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalıştırılacağından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.01.2017 tarih ve 79847095-010-06-02-(115708-184)- 325 sayılı genelgesi gereğince; 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin unvan bazında ücret tavanı asılmamak kaydıyla net ücret belirlenmesi ve yılı içinde gelecek zamların yansıtılması hususunun görüşülmesi.

 

4- Yenişakran Belediye Meclisinin 12.09.2011 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda günübirlik tesis alanı olarak planlı alanlar için sehven yapılaşma koşulu belirtilmemiş olup, yapılaşma koşulu için plan notu belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

5- 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe ıstınaden; 02.02.2016 tarih ve 32 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen 3.Dereceli Zabıta Memuru kadrosunun, 6.dereceli Zabıta Memuru kadrosu ile değiştirilmesi yönünde hazırlanan (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 49. maddesi uyarınca onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

6- Denetim Komisyonuna İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen Müfettiş Semih ÖCAL ve Volkan GEZER’in görev sürelerinin 20 iş günü daha uzatılarak 40 iş gününe çıkarılması hususunun görüşülmesi.

 

7- Atatürk mahallesinde bulunan, mevcutta belediye şantiyesi ve garajı olarak kullanılan, mülkiyeti Aliağa Belediyesi’ne ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; E=1.50 ayrık nizam 6 kat konut alanı, park alanı ve yol olarak planlı olan 5618 numaralı parselin kapsadığı alanın “Gençlik Merkezi” olarak projelendirilmek üzere Belediye Hizmet alanı olarak planlanmasına karşılık, Siteler Mahallesinde 18 K İ a – 19 K İV d pafta, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Belediye Hizmet Alanı (itfaiye)” olarak planlı olan 801 ada 1 numaralı parselin 3000 m2’lik kısmının park alanı olarak planlanmasına ilişkin imar plan değişiklikleri ile ilgili olarak İzmir Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan kurum görüşü talep edilmiş olup; Gelen Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yazısına istinaden; İmar plan değişikliği ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Hizmet Alanı olarak planlanacak olan alanın 3.000 m2.’lik hissesinin devredilmesi hususunun görüşülmesi.

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1-  Yenişakran Mahallesi, Belediye Binasının bulunduğu bölgede Denizbank tarafından 1 adet ATM yeri kiralanması talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

2- Aliağa Katlı Kapalı Pazaryerinin yanına Denizbank tarafından 1 adet ATM yeri kiralanması talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

3- İmam Rıza Mescit ve Camii Yaptırma Derneği tarafından İlçemizde sosyal, kültürel ibadet faaliyetlerinin yürütülmesi için 49 yıllığına yer kiralanması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

4- Bozköy Mahallesi,1016 ve 1193 numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park alanı ve yol olarak planlı kısımlarının Mülkiyeti belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

5- Arapçıftliği Mevkii, Gemisöküm yolu güzergahında, Mülkiyeti Belediyemize ait 7747 numaralı parselden geçen 919,66 metre uzunluğunda ve Milangaz Dolum Tesislerine giden yol güzergahında bulunan 3.407,88 metre uzunluğunda Belediyemize devredilen toprak altına döşenmiş atıl durumdaki 14″ (inch) LPG Boru Hattının koruma bandı ile beraber Milangaz LPG Dağıtım Tic.San A.Ş’ye, 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine göre 29 yıl süre ile irtifak hakkı tesis edilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar