Aliağa Belediyesi Toplanıyor

  • Aydın Gazete
  • 2 Ocak 2017
  • Yorumlar Kapalı

Aliağa Belediyesi meclis salonundaki toplantıya Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlık yapacak. Toplantıda gündem maddeleri ve komisyondan gelen raporlar tek tek okunarak meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Ocak ayı olağan meclisinin gündeminde 25 madde yer alıyor.

 

Ocak Ayı Olağan Meclisinde Başkanlıktan Gelen Önergeler şu maddelerden oluşacak;

 

1-İlçemiz Yeni Şakran Mahallesi, Belediye Binasının bulunduğu bölgede Denizbank tarafından 1 adet ATM yeri kiralanması talebinin görüşülmesi.

2-Belediyemiz Meclisinin 2017 yılında her ayın ilk haftasında yapılacak olan toplantı günü ve saati ile mutad toplantı yeri ve bir aylık tatil ayının belirlenmesi hususlarının görüşülmesi

3-2017 yılında Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine oturum basına ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi ve yılı içinde olabilecek artışların yansıtılması hususlarının görüşülmesi.

4-İlçemiz Aliağa Katlı Kapalı Pazar yerinin yanına Denizbank tarafından 1 adet ATM yeri kiralanması talebinin görüşülmesi

5-2017 yılında Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi ve belediye internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması hususlarının görüşülmesi.

6-22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe ıstınaden görülen lüzum üzerine, Belediyemiz Meclisinin 03.03.2009 tarih ve 3/3 sayılı meclis kararıyla tahsis edilen 3.Derece Muhasebeci kadrosunda görev yapan Nadir TUNA’nın kadrosunun 1.Derece Muhasebeci kadrosu ile değiştirilmesi yönünde hazırlanan (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca onaylanması hususunun görüşülmesi.

7-5620 Sayılı Kanun gereği; Belediyemizde Sözleşmeli Personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen Teknik Personelimiz; Çevre Teknikeri Murat GEL’in 2017 yılı için (01.01.2017-31.12.2017) geçici iş pozisyonunda çalıştırılması ve vize cetvelinin onaylanması hususunun görüşülmesi.

8-Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre tam zamanlı çalışan sözleşmeli personelden 2017 yılında çalışması uygun görülen; Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Mezunu Bilal ÖZDEMİR, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu Bilge Nagihan ERKAL, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu Erdal YILDIRIM’ın, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, 2017 yılı için belirleyeceği unvan bazında ücret tavanı asılmamak kaydıyla aylık net ücretlerinin belirlenmesi ve yılı içinde gelecek zamların aynen yansıtılması hususlarının görüşülmesi.

9-Belediye Başkan Yardımcısına 2017 yılı için ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ve yılı içinde olabilecek artışların aynen yansıtılması hususlarının görüşülmesi.

10-Denetim Komisyonunun Üye Sayısının belirlenmesi, Üyelerinin seçilmesi, Denetim komisyonu emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı ile ödenecek ücretlerin tespit edilmesi hususlarının görüşülmesi.(Gizli oy)

11-Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2017 yılında ödenecek olan aylık maktu mesai ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi

12-22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlkeve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ıstınaden görülen lüzum üzerine; Belediyemiz Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 116 sayılı kararı ile ihdas edilen Teknik Hizmetler Sınıfındaki 6.Dereceli Mimar kadrosunun, Teknik Hizmetler Sınıfındaki 6.Dereceli Şehir Plancısı kadrosuyla değiştirilmesi yönünde hazırlanan (II) sayılı Boş Kadro Değişikliği ihdas cetvelinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca onaylanması hususunun görüşülmesi.

13-İzbelcom A.Ş’nin 22.12.2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karara istinaden; hisse payımıza karşılık gelen sermaye arttırım tutarının ödenmesi talebinin görüşülmesi.

14-22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ıstınaden ( İ ) Sayılı Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen 6.Dereceli 1 adet Memur, 7.Dereceli 1 adet Memur, 8.Dereceli 1 adet Memur kadrolarının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi uyarınca ihdas edilmesi hususunun görüşülmesi.

15-İlçemiz Çaltılidere Mahallesi, Köycivarı Mevkiindeki 1.578.815,00 m2. Yüz ölçümlü 970 numaralı parselde bulunan, 1.132.053,00 m2. Belediyemize ait hissenin Mehmet Haluk ERBEL’e satılması talebinin görüşülmesi.

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1-İmam Rıza Mescit ve Camii Yaptırma Derneği tarafından İlçemizde sosyal, kültürel ve ibadet faaliyetlerinin yürütülmesi için 49 yıllığına yer kiralanması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

2-İlçemiz Bozköy Mahallesi, 1016 ve 1193 numaralı parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında park alanı ve yol olarak planlı kısımlarının mülkiyeti belediyemize ait uygun bir parsel ile takasının yapılması talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, 299 sokak, 7459 numaralı parselin zemin katının ticaret olarak yapılaşabilmesi talebi 7 metrelik yola cephesi olduğu gerekçesi ile reddedildiğinden, yan parselde ve sokağın devamında dükkan olması göz önünde bulundurularak ve her ne kadar 7 metrelik yola cephesi olsa da hali hazırda yerinde oluşan doğal bir ticaret aksi olduğundan emsalleri ve yerindeki durumunda değerlendirilerek zemin katın tıcaret olarak yapılaşabilmesi talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4-İlçemiz 19K İVc ve 19 K İç numaralı 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında bulunan yeşil alan içerisinde 4.00 x 3.00 metre ebatlarında 2 adet doğalgaz bölge regülatör yerinin planlanarak imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan imar plan değişikliğinin onaylanması talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 01.2001 sayılı kararı ile 06.01.2009 tarihinde onaylı ilcemiz, Samurlu Mahallesi, 17 J III c numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında bulunan yeşil alan içerisinde 4.60 x 7.32 metre ebatlarındaki trafo yerinin, aynı paftada ve yeşil alan içerisinde güney doğuya doğru kaydırılarak 4.60 x 7.40 metre ebatlarında planlanarak yer değiştirilmesine ilişkin hazırlanan imar plan değişikliğinin onaylanması talebinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6-İlçemiz Hürriyet Caddesine cepheli olan ve Belediyemiz Meclisinin 05.10.1998 tarih ve 1998/8/9 sayılı kararı ile yol boyu ticaret aksi belirlenmiş olan imar adalarının Hürriyet Caddesinden kot alabilmeleri için, imar adasının diğer cephesinde olan mahreç işaretinin kaldırılarak Hürriyet Caddesi yol cephelerine mahreç işaretinin konulmasına yönelik hazırlanan imar plan değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 13.07.2016 tarihinde onaylanan, İlçemiz Helvaci yerleşimi1/5000 ölçekli nazım imar planı ve revizyonu kararları doğrultusunda hazırlanan “Helvacı Yerleşimi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve revizyonu’nun” onaylanmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

8-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 08.05.2008 tarihinde onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlı olan, İlçemiz Çaltılidere Mahallesi, 11800 m2. Yüz ölçümlü ve Mülkiyeti Belediyemize ait 934 numaralı parselin nazım imar planı kararı doğrultusunda “Resmi Tesis Alanı (Kültürel ve Rehabilitasyon Merkezi) ” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9-İlçemiz Arapçıftliği Mevkii, Gemi Söküm yolu güzergahında, Mülkiyeti Belediyemize ait 7747 numaralı parselden geçen 919,66 metre uzunluğunda ve Milangaz dolum tesislerine giden yol güzergahında bulunan 3.407,88 metre uzunluğunda Belediyemize devredilen toprak altına döşenmiş atıl durumdaki 14″(inch) LPG Boru Hattının koruma bandı ile beraber Milangaz LPG Dağıtım Tic.San.A.Ş’ye, 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesine göre 29 yıl süre ile irtifak hakkı tesis edilmesi talebinin oybirliği ile komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10-İlçemiz 19K 4a pafta, 4963 numaralı parsel 1/1000 ölçekli imar planında cami alanı olarak planlı olup, söz konusu parselin ikili blok nizam 6 kat ticaret + konut alanı ve 10 metrelik yaya yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin onaylanması hususunun oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

Geri «
İleri »
Tren SeferleriOtobüs SeferleriRüya TabirleriYemek TarifleriSinema Telefonlar